وبینارهای آموزشی

وبینارهای پیش رو

وبینار آموزشی شماره 2

زمان برگزاری :سه شنبه 25 تیر 1400

ساعت برگزاری : 9 صبح لغایت 14 عصر

سخنران : مهندس هومن حسنی

ظرفیت : 180 نفر

وبینار آموزشی شماره 1

زمان برگزاری :سه شنبه 25 خرداد 1400

ساعت برگزاری : 9 صبح لغایت 14 عصر

سخنران : مهندس سامان مهدی زاده

ظرفیت : 250 نفر

وبینارهای برگزار شده